ชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/6