เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

vองค์การและการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐาน ลักษณะโครงสร้างขององค์การ หลักการจัดการ หน้าที่ในการจัดการ กระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำและการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าที่หมายที่กำหนดไว้ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมการจัดการ การจัดการนวัตกรรมและการจัดการความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการองค์การ