vองค์การและการจัดการ
ผู้สอน

ผศ.ดร. พรเลิศ อาภานุทัต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
vองค์การและการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11108

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐาน ลักษณะโครงสร้างขององค์การ หลักการจัดการ หน้าที่ในการจัดการ กระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำและการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าที่หมายที่กำหนดไว้ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมการจัดการ การจัดการนวัตกรรมและการจัดการความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการองค์การ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.