homevองค์การและการจัดการ
personperson_add
vองค์การและการจัดการ

ผู้สอน
person
ผศ.ดร. พรเลิศ อาภานุทัต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
vองค์การและการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11108

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐาน ลักษณะโครงสร้างขององค์การ หลักการจัดการ หน้าที่ในการจัดการ กระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำและการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าที่หมายที่กำหนดไว้ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมการจัดการ การจัดการนวัตกรรมและการจัดการความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการองค์การ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)