homevองค์การและการจัดการ
person
vองค์การและการจัดการ

ผู้สอน
person
ผศ.ดร. พรเลิศ อาภานุทัต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
vองค์การและการจัดการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11108

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดพื้นฐาน ลักษณะโครงสร้างขององค์การ หลักการจัดการ หน้าที่ในการจัดการ กระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำและการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าที่หมายที่กำหนดไว้ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมการจัดการ การจัดการนวัตกรรมและการจัดการความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการองค์การ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)