องค์การและการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็น Presentation ของ อาจารย์ ชุมศักดิ์ สีบุญเรื่อง ครับ เอามาแบ่งปันกัน