องค์การและการจัดการ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็น Presentation ของ อาจารย์ ชุมศักดิ์ สีบุญเรื่อง ครับ เอามาแบ่งปันกัน