homeเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1_ค่ำ(ปวส57)
personperson_add
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1_ค่ำ(ปวส57)

ผู้สอน
นาย เสกสรรค์ ปัญญาฐานะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1_ค่ำ(ปวส57)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11110

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนหลักการโปรแกรมเบื้องต้น ในรูปแบบของการติดต่อกับผู้ใช้งานแบบกราฟิก (Graphical User Interface- GUI) และออกแบบคำสั่งควบคุมโปรแกรมเพื่อการแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Visual Basic เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมเบื้องต้นในลักษณะโปรแกรมเชิงวัตถุ และสามารถเขียนลำดับการทำงาน โดยใช้คำสั่งภาษา BASIC พื้นฐานเขียนโปรแกรม GUI รวมไปถึงอธิบายเครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic ให้ได้โปรแกรมระบบงานขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)