วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โปรแกรม Adobe Flash CS3  เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างงานเอนิเมชั่น