วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรม Adobe Flash CS3  เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างงานเอนิเมชั่น