homeองค์การและการจัดการแบบฟินๆ
personperson_add
องค์การและการจัดการแบบฟินๆ

ผู้สอน
Mrs Ratanada Choobal
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
องค์การและการจัดการแบบฟินๆ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11150

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่และกระบวนการในการจัดการ โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการวางแผน การสรรหา การพัฒนา และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)