องค์การและการจัดการแบบฟินๆ

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่และกระบวนการในการจัดการ โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการวางแผน การสรรหา การพัฒนา และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์