เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อธิบายบทบาท ความสำคัญ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้