คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายบทบาท ความสำคัญ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้