ปวช.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1