วิชาคอมพิวเตอร์หลัก ม.3 ปีการศึกษา 2557

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์หลัก เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี