เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการโรงแรม ปริญญาตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ปริญญาตรี ห้อง 1