ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆประเภทของข้อมูลสารสนเทศแบบต่างๆ เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเลือกใช้และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า