homeห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
person
ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

ผู้สอน
นาย วัชรรักษ์ ประวัติพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11253

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆประเภทของข้อมูลสารสนเทศแบบต่างๆ เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเลือกใช้และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)