เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆประเภทของข้อมูลสารสนเทศแบบต่างๆ เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเลือกใช้และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า