การจัดการพลังงาน ป ตรี ( เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 ปีต่อเนื่อง 56 )

คำอธิบายชั้นเรียน

การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดและวิเคราะห์ ระบบปรับอากาศ ระบบพลังงานความร้อน ระบบเครื่องอัดอากาศ และระบบไฟฟ้า การจัดระบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด