homeการจัดการพลังงาน ป ตรี ( เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 ปีต่อเนื่อง 56 )
person
การจัดการพลังงาน ป ตรี ( เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 ปีต่อเนื่อง 56 )

ผู้สอน
ผศ. ดร. วรนุช แจ้งสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการพลังงาน ป ตรี ( เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 ปีต่อเนื่อง 56 )

Class ID
11282

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดและวิเคราะห์ ระบบปรับอากาศ ระบบพลังงานความร้อน ระบบเครื่องอัดอากาศ และระบบไฟฟ้า การจัดระบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)