จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น(ภาคปกติ)

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ภาคปกติ