จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น(ภาคปกติ)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ภาคปกติ