การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ semester 1/2557 จันทร์ 13.50-17.10

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

semester 1/2557 จันทร์ 13.50-17.10 ปรับย้ายเวลาเริ่มเรียน เป็น 13.00