ปรัชญากรีก Greek Philosophy

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ โลกและจักรวาล ตั้งแต่ธาเลสถึงอริสโตเติล