ปรัชญากรีก Greek Philosophy

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ โลกและจักรวาล ตั้งแต่ธาเลสถึงอริสโตเติล