จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ sec002

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ sec002

นักศึกษาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 29 หมู่ 2 

ตารางเรียนวันเสาร์ เวลา 8.30-11.30 น.