เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ sec002

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ sec002

นักศึกษาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 29 หมู่ 2 

ตารางเรียนวันเสาร์ เวลา 8.30-11.30 น.