เทคนิคยานยนต์ 1(ทดลองระบบ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ สามารถเรียนได้ทั้งนักศึกษาชั้น ปวส. 1 และ ปวส. 2 สาขาวิชา เครื่องกล ในรายวิชากลศาสตร์ของไหล