homeเชื้อเพลิงและการเผาไหม้
person
เชื้อเพลิงและการเผาไหม้

ผู้สอน
ถาวร อู่ทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เชื้อเพลิงและการเผาไหม้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11314

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

26-4000-0101 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ 3 (3-0-6) (Fuels and Combustion) สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสมบัติและการทดสอบของเชื้อเพลิง 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณกระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน 4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการคำนวณกระบวนการเผาไหม้ 5. ประยุกต์สูตรทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้คำนวณในงานยานยนต์
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของเชื้อเพลิง คุณสมบัติการทดสอบและผลผลิตของเชื้อเพลิงแข็ง เหลว และแก๊สซึ่งเน้นในด้านเชื้อเพลิงมวลชีวภาพ ปิโตรเลียม ถ่านหิน และหินน้ำมัน ปริมาณสัมพันธ์ ค่าความร้อน การเผาไหม้ปกติและไม่ปกติ ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน ทฤษฎีการถ่ายเทมวล การระเหยควบแน่นของสารที่ไม่ละลาย การทำความเย็นโดยการระเหย และกระบวนการเผาไหม้ และการคำนวณอัตราการเผาไหม้ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)