เทคโนโลยีกับการพัฒนา section008

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ เรียนวันจันทร์ เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง พ.413

สอบวันที่ 8/10/2557 เวลา 11.00-12.30 น.