Eng 33202


ผู้สอน
Mr. Weera Sinsmutra
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Eng 33202

รหัสวิชา
1132

สถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

คำอธิบายวิชา

 1. ผู้เรียนสามารถ อธิบาย อภิปราย ความคิด ความเชื่อ เกี่ยวกับเรื่องที่สื่อสารได้ ต.1.2 10 10 - -

2 ผู้เรียนสามารถ อธิบาย อภิปราย ที่มาของ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ ต.1.3 10 10 - -

3 ผู้เรียนสามารถ ค้นคว้า บันทึก เกี่ยวกับข้อมูล เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันได้ ต.3.1 10 - 10 -

4 ผู้เรียนสมารถ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารได้ ต.4.1 25 - 10 -
 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books