เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Eng 33202

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 1. ผู้เรียนสามารถ อธิบาย อภิปราย ความคิด ความเชื่อ เกี่ยวกับเรื่องที่สื่อสารได้ ต.1.2 10 10 - -

2 ผู้เรียนสามารถ อธิบาย อภิปราย ที่มาของ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ ต.1.3 10 10 - -

3 ผู้เรียนสามารถ ค้นคว้า บันทึก เกี่ยวกับข้อมูล เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันได้ ต.3.1 10 - 10 -

4 ผู้เรียนสมารถ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารได้ ต.4.1 25 - 10 -