homeการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์
person
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
เทพพร โลมารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11342

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักจิตวิทยาการสอนสู่วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ วิธีสอนและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แบบต่างๆ กลยุทธ์การสอนแบบร่วมสมัย และการวางแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การเลือกนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ทักษะการสอนแบบจุลภาค การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามสภาพจริง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)