homeการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์
personperson_add
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
เทพพร โลมารักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11342

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักจิตวิทยาการสอนสู่วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ วิธีสอนและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แบบต่างๆ กลยุทธ์การสอนแบบร่วมสมัย และการวางแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การเลือกนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ทักษะการสอนแบบจุลภาค การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามสภาพจริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)