การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ความมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักจิตวิทยาการสอนสู่วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ วิธีสอนและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์แบบต่างๆ กลยุทธ์การสอนแบบร่วมสมัย และการวางแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การเลือกนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ทักษะการสอนแบบจุลภาค การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามสภาพจริง