เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปริญญญาตรี_ สัตวศาสตร์ (เทียบโอน)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาหลักการส่งเสริมการเกษตร ระดับปริญญาตรี

ให้ศึกษาแผนการเรียนรู้และหัวข้อที่จะต้องเรียนตาม มคอ 3