ปริญญญาตรี_ สัตวศาสตร์ (เทียบโอน)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหลักการส่งเสริมการเกษตร ระดับปริญญาตรี

ให้ศึกษาแผนการเรียนรู้และหัวข้อที่จะต้องเรียนตาม มคอ 3