ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 ห้อง 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2