วิทยาศาสตร์ ว11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาีที่  1   มีนักเรียนจำนวน  5  คน  ชาย  2  คน  หญิง  3  คน