homeภาษาไทย ท33101
person
ภาษาไทย ท33101

ผู้สอน
เสาวนีย์ ภูชุม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ท33101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11373

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเรื่องพันธกิจของภาษา ธรรมชาติของภาษา ระดับภาษา ราชาศัพท์ เหตุผลกับภาษา ภาษาแสดงทรรศนะ ภาษาในการโต้แย้ง ภาษาโน้มน้าวใจ การเขียนเรื่องสั้น เรียงความ การฟังและการดูสื่อในรูปแบบต่างๆ ศึกษาค้นคว้าความเชื่อพื้นบ้านของไทย โดยการอธิบาย กระบวนการอ่าน การฟัง การพุดและการเขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการทางภาษา การปฏิบัติจริง การศึกษาค้นคว้า การใช้เทคโนโลยี และการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรู้เป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย มีความสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี กล้าแสดงออกและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)