คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101) ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชาที่เรียน  มีดังนี้

1. ห.ร.ม.และ ค.ร.น.

2. ระบบจำนวนเต็ม

3. เลขยกกำลัง

4. การสร้างพื้นฐาน