homeวิทยาศาสตร์ ว21101
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ว21101

ผู้สอน
person
นางสาว ศิรินยา นาอุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ว21101

หมายเลขของวิชา (Class ID)
11388

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย การสังเกต การมองเห็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน การ สำรวจ ตรวจสอบ การสร้างคำอธิบาย การสรุปผลการทดลอง

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)