เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ว21101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย การสังเกต การมองเห็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน การ สำรวจ ตรวจสอบ การสร้างคำอธิบาย การสรุปผลการทดลอง