homeวิทยาศาสตร์ ว21101
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ว21101

ผู้สอน
person
นางสาว ศิรินยา นาอุ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ว21101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11388

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย การสังเกต การมองเห็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน การ สำรวจ ตรวจสอบ การสร้างคำอธิบาย การสรุปผลการทดลอง

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)