วิทยาศาสตร์ ว21101

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย การสังเกต การมองเห็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน การ สำรวจ ตรวจสอบ การสร้างคำอธิบาย การสรุปผลการทดลอง