Ceramic Raw materials

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 57)