homeCeramic Raw materials
person
Ceramic Raw materials

ผู้สอน
ศศิธร คนทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Ceramic Raw materials

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11405

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 57)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)