เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2105-2017 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

2105-2107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

1-3-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.  เข้าใจการใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

2.  มีทักษะในการเขียนแบบวงจร และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3.  มีทักษะในการใช้เครื่องพิมพ์จากโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

4.  มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

2.  เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3.  ประเมินราคาแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษา และปฏิบัติการใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Visio และโปรแกรมอื่นๆ เช่น Protel, Orcad, Proteus Professional, PCB Wizard, Altium Design เป้นต้น ออกแบบ อ่านและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรพิมพ์ชนิดหน้าเดียวและหลายหน้า ลายพิมพ์สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ การพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์