เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ยางธรรมชาติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนยางธรรมชาติเป็นชั้นเรียนที่เน้นสร้างองค์ความรู้ด้านยางธรรมชาติ ทั้งในเรื่องการปลูก การดูแลรักษาสวน การเก็บเกี่ยวผลผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิตวัตถุดิบ และการแปรรูปผลผลิตของยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยสามารถผลิตยางธรรมชาติส่งออกเป็นลำดับต้นๆของโลก