3204-2014 ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

-