home426-101 Environment and Society
person
426-101 Environment and Society

ผู้สอน
ดำรง เสียมไหม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
426-101 Environment and Society

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11427

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต การใช้สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยการพัฒนา กฏหมาย และกระบวนการทางการเมืองกับสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน การสื่อสารและรณรงค์ การตัดสินใจและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่างปัญหาและการแก้ไข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)