เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

426-101 Environment and Society

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต การใช้สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยการพัฒนา กฏหมาย และกระบวนการทางการเมืองกับสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน การสื่อสารและรณรงค์ การตัดสินใจและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่างปัญหาและการแก้ไข