home426-101 Environment and Society
personperson_add
426-101 Environment and Society

ผู้สอน
ดำรง เสียมไหม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
426-101 Environment and Society

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11427

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต การใช้สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยการพัฒนา กฏหมาย และกระบวนการทางการเมืองกับสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน การสื่อสารและรณรงค์ การตัดสินใจและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่างปัญหาและการแก้ไข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)