เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GE111 Truth and Service

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ หน้าที่ ที่พึงปฏิบัติต่อตนเองและต่อผู้อื่น รวมทั้งแนวทางพัฒนาบุคลิกนิสัยให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคมตามหลักจริยธรรม คุณธรรม