English Class Grade 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นนเรียนนี้มีไว้เพื่อการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.6