ผู้สอน
Kru Tu Surawoot
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และการทำงาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11443

สถานศึกษา

โรงเรียนจักราชวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเรื่องหลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบเครือข่าย การใช้งานระบบเครือข่าย ศึกษาความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้บราวเซอร์ในการท่องอินเตอร์เน็ตได้ อ่านชื่อเว็บไซต์ต่างๆบนเว็บได้ ฝึกฝนการค้นหาข้อมูลเว็บ รูปภาพ แผนที่ บนอินเตอร์เน็ตด้วย Google ลงทะเบียนเพื่อใช้งานอีเมล์ฟรี(Gmail)ได้ สื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ได้ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายความหมายของบล็อก และสามารถสร้างบล็อกส่วนตัวด้วยตนเองได้ เข้าถึงเพื่อใช้งานสื่อออนไลน์ชนิดต่างๆได้ บอกผลดีและผลเสียของอินเตอร์เน็ตได้ สังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ติดอินเตอร์เน็ตได้ รู้แนวทางในการป้องกันภัยร้ายจากอินเตอร์เน็ต บอกคุณธรรมและจริยธรรมในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เห็นความสำคัญต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนต้องศึกษา และทำความเข้าใจ

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทำงานเกี่ยวกับการใช้งาน อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้