homeห้องเรียนของพวกเรา (7)
person
ห้องเรียนของพวกเรา (7)

ผู้สอน
ครูอู๊ด ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนของพวกเรา (7)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11448

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนของนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)