5009211 ต้นกำลังเครื่องจักรกลในงานฟาร์ม

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร รหัส 5731500801