5009214 แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร รหัส 5731500801