home5009214 แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
person
5009214 แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

ผู้สอน
นาย สราวุฒิ ดาแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
5009214 แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11454

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร รหัส 5731500801ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)