เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 วิชา การออกแบบตัดต่อภาพและเสียง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กำรตัดต่อวิดีโอ มีควำมสำคัญมำกในปัจจุบัน เพรำะช่วยให้สำมำรถผลิตชิ้นงำนได้อย่ำงน่ำสนใจ ตรงตำมต้องกำรได้มำกขึ้น โดยอำศัยองค์ประกอบที่หลำกหลำย เช่น ภำพ เสียง ตัวอักษร เป็นต้น

ซึ่งควำมสำคัญในกำรตัดต่อวิดีโอ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้จำกเนื้อหำต่อไปนี้