homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 วิชา การออกแบบตัดต่อภาพและเสียง
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 วิชา การออกแบบตัดต่อภาพและเสียง

ผู้สอน
นาย กิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 วิชา การออกแบบตัดต่อภาพและเสียง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11460

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กำรตัดต่อวิดีโอ มีควำมสำคัญมำกในปัจจุบัน เพรำะช่วยให้สำมำรถผลิตชิ้นงำนได้อย่ำงน่ำสนใจ ตรงตำมต้องกำรได้มำกขึ้น โดยอำศัยองค์ประกอบที่หลำกหลำย เช่น ภำพ เสียง ตัวอักษร เป็นต้น

ซึ่งควำมสำคัญในกำรตัดต่อวิดีโอ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้จำกเนื้อหำต่อไปนี้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)