homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 วิชา การออกแบบตัดต่อภาพและเสียง
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 วิชา การออกแบบตัดต่อภาพและเสียง

ผู้สอน
นาย กิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 วิชา การออกแบบตัดต่อภาพและเสียง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11460

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กำรตัดต่อวิดีโอ มีควำมสำคัญมำกในปัจจุบัน เพรำะช่วยให้สำมำรถผลิตชิ้นงำนได้อย่ำงน่ำสนใจ ตรงตำมต้องกำรได้มำกขึ้น โดยอำศัยองค์ประกอบที่หลำกหลำย เช่น ภำพ เสียง ตัวอักษร เป็นต้น

ซึ่งควำมสำคัญในกำรตัดต่อวิดีโอ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้จำกเนื้อหำต่อไปนี้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)