วิชางานช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชางานช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2