เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-1 ​4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ (ภาค กศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ (Health Informatics) 3(2-3-6)

ระบบสารสนเทศ แนวทางการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศด้านสุขภาพ แหล่งสารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศ แนวโน้มของระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ฝึกค้นหาข้อมูล ฝึกผลิตสารสนเทศด้านสุขภาพชนิดต่าง ๆ นำไปทดลองใช้และประเมินผล