home57-1 ​4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ (ภาค กศ.บป.)
person
57-1 ​4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ (ภาค กศ.บป.)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
57-1 ​4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ (ภาค กศ.บป.)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11467

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ (Health Informatics) 3(2-3-6)

ระบบสารสนเทศ แนวทางการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศด้านสุขภาพ แหล่งสารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศ แนวโน้มของระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ฝึกค้นหาข้อมูล ฝึกผลิตสารสนเทศด้านสุขภาพชนิดต่าง ๆ นำไปทดลองใช้และประเมินผล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)