๙๙๓-๒๒๒ การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Nursing for Health Promotion)

คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพ
นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมพลังอำนาจการประเมินภาวะสุขภาพการสอนสุขศึกษาและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพแก่บุคคลครอบครัวและชุมชน ภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม
รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง