๙๙๓-๒๒๒ การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Nursing for Health Promotion)
ผู้สอน

นาง ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
๙๙๓-๒๒๒ การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Nursing for Health Promotion)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11493

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพ
นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมพลังอำนาจการประเมินภาวะสุขภาพการสอนสุขศึกษาและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพแก่บุคคลครอบครัวและชุมชน ภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม
รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.