home๙๙๓-๒๒๒ การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Nursing for Health Promotion)
person
๙๙๓-๒๒๒ การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Nursing for Health Promotion)

ผู้สอน
นาง ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
๙๙๓-๒๒๒ การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Nursing for Health Promotion)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11493

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มโนทัศน์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพ
นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมพลังอำนาจการประเมินภาวะสุขภาพการสอนสุขศึกษาและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพแก่บุคคลครอบครัวและชุมชน ภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม
รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)