การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบนเนื่องจากการติดเชื้อ


ผู้สอน
นาวาโทหญิง ธิดาทิพย์ หนูลอย
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบนเนื่องจากการติดเชื้อ

รหัสวิชา
115

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

คำอธิบายวิชา

วัตถุประสงค์และขอบเขตการเรียนรู้ 

1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคติดต่อได้                                                                                                  2. ใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับบุคคลทุกช่วงวัยที่มีปัญหาสุขภาพเบี่ยงเบนเนื่องจากการติดเชื้อในระยะต่างๆ ของความเจ็บป่วยจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้                                                 3. แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมในการวางแผนการพยาบาล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books