เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบนเนื่องจากการติดเชื้อ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาวาโทหญิง ธิดาทิพย์ หนูลอย

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

วัตถุประสงค์และขอบเขตการเรียนรู้ 

1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคติดต่อได้                                                                                                  2. ใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับบุคคลทุกช่วงวัยที่มีปัญหาสุขภาพเบี่ยงเบนเนื่องจากการติดเชื้อในระยะต่างๆ ของความเจ็บป่วยจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้                                                 3. แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมในการวางแผนการพยาบาล