เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาพัฒนาการ 1/2557 (993-111)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มโนทัศน์ ทฤษฎีและหลักการพัฒนามนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จริยธรรม และสติปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่ในครรภ์ถึงวัยสูงอายุ ภาวะวิกฤติที่เกิดจากพัฒนาการและ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละวัย

Theories, concepts and principles of human development, factors affecting physical, psychological, social, moral and cognitive development from the embryonic stage/ the fetal stage to old age, developmental crises and guidelines to enhance development of each age group