ปวช.2/4 การจัดการฟาร์ม

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการจัดการฟาร์ม นักศึกษาระดับ ปวช.