homeปวช.2/4
person
ปวช.2/4

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิสชา สถาพรบำรุงเผ่า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.2/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11530

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ประวัติศาสตร์ชาติไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)