อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ปวช.1/4

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 1/2557