homeวิชาโครงการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์ 2501-2576 (ปวช. 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557)
personperson_add
วิชาโครงการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์ 2501-2576 (ปวช. 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557)

ผู้สอน
person
นาง อมรรัตน์ วัฒนโยธิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาโครงการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์ 2501-2576 (ปวช. 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11553

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์สัตว์
การวิเคราะห์สภาพตลาดและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การวางแผนและจัดทาโครงการผลิตและหรือบริการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
การดาเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแก้ไขปัญหา
การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
การคิดคำนวณต้นทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทำบัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)