วิชาโครงการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์ 2501-2576 (ปวช. 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557)

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์สัตว์
การวิเคราะห์สภาพตลาดและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การวางแผนและจัดทาโครงการผลิตและหรือบริการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
การดาเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแก้ไขปัญหา
การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
การคิดคำนวณต้นทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทำบัญชี