เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาโครงการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์ 2501-2576 (ปวช. 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์สัตว์
การวิเคราะห์สภาพตลาดและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การวางแผนและจัดทาโครงการผลิตและหรือบริการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
การดาเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแก้ไขปัญหา
การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
การคิดคำนวณต้นทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทำบัญชี