เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการขับเคลื่อนยานพาหนะ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ลักษณะรายวิชา

รหัสวิชา2501-1001 ชื่อวิชาการขับรถยนต์

หน่วยกิต1 – 3 – 2เวลาเรียนต่อภาค4 x 17 =68ชั่วโมง

.............................................................................................................................................................

รายวิชาตามหลักสูตร

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจโครงสร้าง หลักการทำงานของระบบต่างๆ
การใช้และบำรุงรักษารถยนต์

2. สามารถบำรุงรักษารถยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
และขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎจราจร

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการขับรถยนต์
โดยคำนึงถึงวินัยจราจร ความปลอดภัย ประหยัดและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงานของระบบต่างๆ
ของรถยนต์ การใช้ บำรุงรักษาและขับรถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกกฎจราจร

2. เตรียมรถยนต์ก่อนใช้งานตามหลักการและกระบวนการ

3. ขับรถยนต์ตามหลักการและกระบวนการด้วยความปลอดภัยและถูกกฎจราจร

4. บำรุงรักษารถยนต์หลังใช้งานตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการขับรถยนต์ กฎจราจร
เครื่องยนต์ ระบบต่างๆ ของรถยนต์การบำรุงรักษารถยนต์ การเตรียมและการติดเครื่องยนต์
การขับเคลื่อน การชะลอความเร็ว การหยุดรถยนต์และการขับเคลื่อนรถยนต์ในสภาวะต่างๆ ตามกฎจราจร