01418401 Computer and Society

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ประวัติของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบัน คอมพิวเตอร์กับบุคคล การใช้คอมพิวเตอร์ ปัญหาด้านกฎหมาย คอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดสินใจ อนาคตของคอมพิวเตอร์ ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาการคอมพิวเตอร์