การประมงทั่วไป

คำอธิบายชั้นเรียน

ศิกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและหลักการทำการประมง สถานการณ์การประมงในประเทศและประชาคมอาเชี่ยน แหล่งทำการประมง สัตว์นำ้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะพันธ์ุสัตว์นำ้และการเลี้ยงสัตว์นำ้แบบต่างๆ การใช้ประโยชน์จากสัตว์นำ้และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง