homeการประมงทั่วไป
personperson_add
การประมงทั่วไป

ผู้สอน
person
ครู สิรภพ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การประมงทั่วไป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11560

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศิกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและหลักการทำการประมง สถานการณ์การประมงในประเทศและประชาคมอาเชี่ยน แหล่งทำการประมง สัตว์นำ้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะพันธ์ุสัตว์นำ้และการเลี้ยงสัตว์นำ้แบบต่างๆ การใช้ประโยชน์จากสัตว์นำ้และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)