เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประมงทั่วไป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศิกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและหลักการทำการประมง สถานการณ์การประมงในประเทศและประชาคมอาเชี่ยน แหล่งทำการประมง สัตว์นำ้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะพันธ์ุสัตว์นำ้และการเลี้ยงสัตว์นำ้แบบต่างๆ การใช้ประโยชน์จากสัตว์นำ้และการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง